iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยเงินบริจาค http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=448328 Wed, 16 Sep 2020 15:32:37 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (วัสดุวิทยาศาสตร์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=448248 Wed, 09 Sep 2020 19:19:52 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=448153 Tue, 01 Sep 2020 14:03:46 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 2 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=448038 Mon, 24 Aug 2020 08:46:27 +0700 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=448004 Thu, 20 Aug 2020 10:59:00 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 1 คัน http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447728 Thu, 30 Jul 2020 13:54:28 +0700 สรุปผลการประชุม/อบรม โครงการ "ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต" http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447725 Thu, 30 Jul 2020 09:49:16 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447714 Wed, 29 Jul 2020 14:49:59 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447706 Wed, 29 Jul 2020 11:51:17 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447705 Wed, 29 Jul 2020 11:35:30 +0700 โครงการประชุมอบรม "ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต" http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447619 Wed, 22 Jul 2020 10:53:51 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447517 Thu, 16 Jul 2020 10:03:06 +0700 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447477 Tue, 14 Jul 2020 15:24:53 +0700 เพจโรคร้ายๆวัยทำงาน และคลิปวีดีโอ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447476 Tue, 14 Jul 2020 14:42:32 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447395 Thu, 09 Jul 2020 09:38:46 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447391 Wed, 08 Jul 2020 16:31:05 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าของโรงพยาบาลปลวกแดง ม.1 ต.ปลวกแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447312 Wed, 01 Jul 2020 14:18:18 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447243 Fri, 26 Jun 2020 13:45:18 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447191 Mon, 22 Jun 2020 10:19:18 +0700 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447183 Fri, 19 Jun 2020 15:58:15 +0700 กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานหน่วยงานให้มีความโปร่งใส http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447166 Thu, 18 Jun 2020 15:15:50 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447076 Fri, 12 Jun 2020 15:15:57 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447075 Fri, 12 Jun 2020 15:05:40 +0700 ขั้นตอนการรับบริการคลีนิคโรคเรื้อรัง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447054 Thu, 11 Jun 2020 11:25:09 +0700 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลปลวกแดงเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองคืกรคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447053 Thu, 11 Jun 2020 10:49:45 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447052 Thu, 11 Jun 2020 09:23:34 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447051 Thu, 11 Jun 2020 09:17:49 +0700 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447044 Wed, 10 Jun 2020 11:42:21 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัต จำนวน 1 เครื่อง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446944 Tue, 02 Jun 2020 10:25:06 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446903 Fri, 29 May 2020 10:25:02 +0700