iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447395 Thu, 09 Jul 2020 09:38:46 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447391 Wed, 08 Jul 2020 16:31:05 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าของโรงพยาบาลปลวกแดง ม.1 ต.ปลวกแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447312 Wed, 01 Jul 2020 14:18:18 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447243 Fri, 26 Jun 2020 13:45:18 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447191 Mon, 22 Jun 2020 10:19:18 +0700 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447183 Fri, 19 Jun 2020 15:58:15 +0700 กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานหน่วยงานให้มีความโปร่งใส http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447166 Thu, 18 Jun 2020 15:15:50 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447076 Fri, 12 Jun 2020 15:15:57 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลชนิดสามารถจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447075 Fri, 12 Jun 2020 15:05:40 +0700 ขั้นตอนการรับบริการคลีนิคโรคเรื้อรัง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447054 Thu, 11 Jun 2020 11:25:09 +0700 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลปลวกแดงเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองคืกรคุณภาพประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447053 Thu, 11 Jun 2020 10:49:45 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447052 Thu, 11 Jun 2020 09:23:34 +0700 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447051 Thu, 11 Jun 2020 09:17:49 +0700 ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=447044 Wed, 10 Jun 2020 11:42:21 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัต จำนวน 1 เครื่อง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446944 Tue, 02 Jun 2020 10:25:06 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446903 Fri, 29 May 2020 10:25:02 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446875 Tue, 26 May 2020 13:23:08 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446862 Mon, 25 May 2020 11:48:44 +0700 ประกาศสาระสำคัญของสัญญาเครื่องตรวจจอประสาทตา http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446842 Fri, 22 May 2020 16:12:36 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบศูนย์กลาง จำนวน 1 เครื่อง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446841 Fri, 22 May 2020 16:02:52 +0700 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาลิฟต์โดยสาร http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446816 Thu, 21 May 2020 09:52:31 +0700 ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446795 Wed, 20 May 2020 08:40:06 +0700 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446794 Wed, 20 May 2020 08:31:29 +0700 ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ที่มีผลการปฎิบัติงานในระดับ ดีเด่นและดีมาก http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446779 Tue, 19 May 2020 11:22:43 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยูนิตทันตกรรม จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446750 Fri, 15 May 2020 14:16:22 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446744 Fri, 15 May 2020 11:38:22 +0700 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446648 Thu, 07 May 2020 11:20:25 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลปลวกแดง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446471 Wed, 22 Apr 2020 16:05:35 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446415 Fri, 17 Apr 2020 15:25:43 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=446414 Fri, 17 Apr 2020 15:22:39 +0700