iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=445148 Fri, 17 Jan 2020 14:36:38 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42358022 Fri, 17 Jan 2020 14:26:48 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิด ๑๖ ภาพ ต่อการหมุน ๑ รอบ จำนวน ๓๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=445142 Thu, 16 Jan 2020 16:14:54 +0700 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=445139 Thu, 16 Jan 2020 10:27:23 +0700 ประกวดราคาซื้อรถขนขยะติดเชื้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=445138 Thu, 16 Jan 2020 10:17:05 +0700 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=445112 Tue, 14 Jan 2020 08:54:05 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 3,000 ราย ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=445070 Fri, 10 Jan 2020 12:58:22 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 33 รายการ ประจำเดือน กันยายน 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42357964 Wed, 08 Jan 2020 11:46:30 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42357945 Tue, 07 Jan 2020 09:40:04 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=444968 Fri, 27 Dec 2019 10:22:43 +0700 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 3,000 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=444964 Thu, 26 Dec 2019 16:17:42 +0700 ขออนุมัติในหลักการ พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=444842 Thu, 19 Dec 2019 11:04:40 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=444841 Thu, 19 Dec 2019 10:43:28 +0700 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=444840 Thu, 19 Dec 2019 10:29:42 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42357786 Tue, 17 Dec 2019 12:20:35 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42357785 Tue, 17 Dec 2019 11:34:44 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42357784 Tue, 17 Dec 2019 11:34:40 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=444805 Tue, 17 Dec 2019 10:50:22 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42357781 Tue, 17 Dec 2019 10:48:59 +0700 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=444767 Fri, 13 Dec 2019 15:13:46 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิด 16 ภาพต่อการหมุน 1 รอบ จำนวน 33 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=444766 Fri, 13 Dec 2019 13:54:54 +0700 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๔ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42357743 Thu, 12 Dec 2019 17:32:07 +0700 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42357741 Thu, 12 Dec 2019 16:18:25 +0700 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๓ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42357736 Thu, 12 Dec 2019 14:34:42 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=444725 Wed, 11 Dec 2019 14:19:00 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42357667 Wed, 04 Dec 2019 08:13:59 +0700 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 3,000 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=444624 Tue, 03 Dec 2019 12:09:34 +0700 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42357644 Mon, 02 Dec 2019 11:58:25 +0700 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=14&newsid=444605 Mon, 02 Dec 2019 11:30:20 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 http://www.pluakdaeng-hospital.com/index.php?mo=3&art=42357486 Tue, 19 Nov 2019 15:51:39 +0700